Publications

Carlhed Ydhag, C. (2023). Mit møde med Bourdieu – Carina Carlhed Ydhag. Tema: Mit møde med Bourdieu. Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. Nr. 1 (2023): 3-4, s 123-132.

Osman, A., Carlhed Ydhag, C., & Månsson, N. (2022). I fotspåren av motståndskraftiga unga: lyckade utbildningsvägar och inträdet i högre utbildning. I Vetenskapsrådet (Red.) Resultatdialog. Kortfattade resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, pp 67-71.

Carlhed Ydhag, C., Månsson, N., & Osman, A. (2021). Momentums of success, illusio and habitus: high-achieving upper secondary students’ reasons for seeking academic success. International Journal of Educational Research 109, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101805

Osman, A., Månsson, N. & Carlhed Ydhag, C. (2021). The significance of significant others: the perspective of high-achieving students of immigrant background. Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, 2(1), 27–39. DOI: http://doi.org/10.16993/njtcg.36

Månsson, N., Carlhed Ydhag, C., & Osman, A. (2021). I skuggan av kulturellt kapital. – om konsten att omforma habitus för skolframgång. Nordic Studies in Education 41(2), 130–147.doi.org/10.23865/nse.v41.2353

Giersch, J., Carlhed Ydhag, C., & Korhonen, V. (2021). Motivations to Become a Teacher in Finland, Sweden, and the United States. Nordic Studies in Education 41(1), 1-18. https://doi.org/10.23865/nse.v41.2200

Lundahl, L., & Carlhed Ydhag, C. (2020). Transitions and career learning: youth and governance perspectives, Education Inquiry, 11:4, 297-301, DOI: 10.1080/20004508.2020.1840491

Osman, A., Carlhed Ydhag, C., & Månsson, N. (2020). Recipe for Educational Success: A study of successful school performance of students from low social cultural background. International Studies in Sociology of Education 30:4, 422-439. https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1764379

Carlhed Ydhag, C. (2020). Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. [The rise of a professional medical field. The formation of doctors, nurses and laboratory assistants]. Monograph in Stockholm Studies in Education, Stockholm University Press, 240 pp). Open access: https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/m/10.16993/bbc/

Carlhed Ydhag, C. (2019). Understanding the complexity in measuring student progression in European higher education. Special issue: Student dropout in Higher education Hungarian Educational Research Journal. 9:2, 1-25. DOI:10.1556/063.9.2019.1.21

Carlhed Ydhag, C. (2019). Det medicinska fältet. (The medical field). In Thomas Brante, Kerstin Svensson & Lennart G Svensson (Eds). Framväxten av det professionella landskapet. [The rise of the professional landscape]. Lund: Studentlitteratur, s 331-398.

Carlhed, C. (2017). The Social Space of Educational Strategies: Exploring Patterns of Enrolment, Efficiency and Completion among Swedish Students in Undergraduate Programmes with Professional Qualifications, Scandinavian Journal of Educational Research, 61:5, 503-525. http://doi.org/10.1080/00313831.2016.1172496

Carlhed, C. (2017). Resistances to scientific knowledge production of comparative measurements of dropout and completion in European Higher Education. European Educational Research Journal. Vol. 16(4), 386–406. http://doi.org/10.1177/1474904116667363
2016

Carlhed, C. (2016). Familjebakgrund avgör strategi för högre studier. Det sociala rummet av utbildningsstrategier. [Family background decides strategies for higher education. The social space of educational strategies]. I Vetenskapsrådet (Red.) (2016). Resultatdialog 2016. Stockholm: Vetenskapsrådet., s 28-35.

Carlhed, C. (2015). Vid den normala studietaktens utkanter: Analyser av studieavbrott på lärarutbildningar vid Uppsala universitet. [At the outskirts of the normal studypace. Analysis of dropouts from Teacher training programmes at Uppsala University]. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi / SEC Research Reports, 54, Uppsala: Uppsala universitet. (60 s)

Engström, S. & Carlhed, C. (2014). Different habitus – different strategies in teaching physics? Relationships between teachers’ social, economic and cultural capital and strategies in teaching physics in upper secondary school.Cultural Studies of Science Education, September 2014, Volume 9, Issue 3, pp 699-728. DOI: 10.1007/s11422-013-9538-z

Carlhed, C. (2013). The rise of the professional field of Medicine in Sweden. Professions & Professionalism. Vol.3, (2), 562-577. http://dx.doi.org/10.7577/pp.562

Carlhed, C. & Göransson, K. (2012). Sekvensmodellen – en ny metod för att studera institutionella villkor och ömsesidiga förväntningar avseende samverkan mellan professionella och föräldrar. [The sequence model – new ways to research institutional conditions and mutual expectations in parent-professional collaboration]. Fokus på familien. Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid, Vol. 40 (4), 2012, pp 294-312.

Carlhed, C., Niklasson, L. & Karlsson Vestman, O. (2012). Utvärdering av Skolverkets organisation för att revidera kursplaner inom Grundskoleprojektet, SKOLA 2011. Mälardalens utvärderingsakademi, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola. (77 s).

Niklasson, L. & Carlhed, C., (2012). Implementering av Lgr11 – Utvärdering av Skolverkets stöd. Delutvärdering – Skolledares uppfattning och erfarenhet. Mälardalens utvärderingsakademi, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Carlhed, C. (2011). Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i professionsforskning. Socialvetenskaplig tidskrift. nr 4:2011, 283-300.

Niklasson, L. & Carlhed, C., (2011). Implementering av Lgr11 – Utvärdering av Skolverkets stöd. Delutvärdering – Huvudmännens och nyckelpersoners uppfattning och erfarenhet. Mälardalens utvärderingsakademi, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Carlhed, C. & Alfredsson, I. (2009). Swedish National Data Service’s Strategy for Sharing and Mediating Data. Practices of Open Access to and Reuse of Research. IASSIST QUARTERLY, vol. 32, Spring/Winter 2008, No 1-4, 30-39.

Carlhed. C. (2009). Vart leder Kvalitetstrappan? Utvärdering av Pysslingens Kvalitetssystem. Studies in Social Sciences. Arbetsrapport 2009:3. Mälardalens högskola.

Axelsson, A-S, & Carlhed, C. (2009). Next Generation e-Researchers:Doctoral Students in Social Sciences andHumanities in Sweden and their Attitudestowards Open Access and OpenRepositories. Paper presented at The National Centre for e-Social Science (NCeSS) The 5th International Conference on e-Social Science, Maternushaus in Cologne on 24th – 26th June 2009.

Carlhed, C. (2008). Pionjärer, avfällingar och kättare. [Pioneers, apostates and heretics]. I Petersen, K-A. & Høyen, M. (Red.). At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Hexis forlag, s 257-272.

Carlhed, C. (2007). Medicinens lyskraft och skuggor: ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980. [The glow and shadows of the Medicine : Doxa and symbolic power in the area of services to young children with disabilities 1960―1980]. Uppsala University: Acta Universitatis Upsaliensis. DISS. 400 p.

Carlhed, C. (2003). Defining dimensions in family-oriented services in early childhood intervention. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol 5, No 2. Pp. 185-202.

Carlhed, C., Björck-Åkesson, E., & Granlund, M. (2003). Parent Perspectives on Early Intervention: The Paradox of Needs and Rights. The British Journal of Developmental Disabilities. Vol.49, Part 2, No.97. 79-89.